مدل‌های Core

エントリーモデル

مجموعه محصولات

3500 لومن

XJ-V110W

XJ-V110W

WXGA واقعی 3500 لومن

 • 3500 لومن
  3500 لومن
 • مدل‌های WXGA واقعی
  مدل‌های WXGA واقعی

3300 لومن

XJ-V10X

XJ-V10X

XGA واقعی 3300 لومن

 • 3300 لومن
  3300 لومن
 • مدل‌های XGA واقعی
  مدل‌های XGA واقعی

3000 لومن

XJ-V100W

XJ-V100W

WXGA واقعی 3000 لومن

 • 3000 لومن
  3000 لومن
 • مدل‌های WXGA واقعی
  مدل‌های WXGA واقعی
XJ-V2

XJ-V2

XGA واقعی 3000 لومن

 • 3000 لومن
  3000 لومن
 • مدل‌های XGA واقعی
  مدل‌های XGA واقعی

2700 لومن

XJ-V1

XJ-V1

XGA واقعی 2700 لومن

 • 2700 لومن
  2700 لومن
 • مدل‌های XGA واقعی
  مدل‌های XGA واقعی

لینک‌های مرتبط