Sơ đồ định vị

lumen
Mẫu máy XGA Real
Mẫu máy WXGA Real
Mẫu máy WUXGA Real
Mẫu máy 4K
5000 lumen
 
 
 

Mẫu máy 4K ULTRA HD

XJ-L8300HN

4000 lumen
 

Mẫu máy cao cấp

XJ-S400WN MỚI

XJ-S400W MỚI

Mẫu máy cao cấp

XJ-S400UN MỚI

XJ-S400U MỚI

 
3500 lumen
 

Mẫu máy tiên tiến

XJ-F211WN MỚI

XJ-F210WN

XJ-F101W MỚI

XJ-F100W

Mẫu máy lõi

XJ-V110W

Mẫu máy tầm siêu ngắn

XJ-UT352WN MỚI

XJ-UT352W MỚI

XJ-UT351WN

XJ-UT351W

 
 
3300 lumen

Mẫu máy tiên tiến

XJ-F21XN MỚI

XJ-F11X MỚI

XJ-F20XN

XJ-F10X

Mẫu máy lõi

XJ-V10X

Mẫu máy tiên tiến

XJ-F210WN

XJ-F100W

 
 
3100 lumen
 

Mẫu máy tầm siêu ngắn

XJ-UT312WN MỚI

XJ-UT311WN

 
 
3000 lumen

Mẫu máy lõi

Mẫu máy tiên tiến

XJ-F200WN

Mẫu máy lõi

XJ-V100W

Mẫu máy Green Slim

 
 
2700 lumen

Mẫu máy lõi

 
 
 
2500 lumen

Mẫu máy Green Slim

Mẫu máy Green Slim