Chọn theo khu vực sử dụng

Chăm sóc sức khỏe

Hỗ trợ chăm sóc điều dưỡng

Quản lý cấp thuốc thích hợp theo quy định bằng cách quét ID bệnh nhân, ID y tá và thông tin cấp thuốc. Nhập thông tin cơ bản như nhiệt độ cơ thể bệnh nhân và huyết áp trong phòng bệnh và gửi dữ liệu tới hệ thống bệnh án điện tử. Giảm lỗi y tế chẳng hạn như quản lý cấp thuốc không chính xác. Giảm bớt lượng công việc của y tá bằng cách giảm nhập dữ liệu PC.

Hỗ trợ chăm sóc điều dưỡng - Kiểu Hỗ trợ

Quản lý thuốc

Quét thuốc hoặc mã vạch của giá và kiểm tra chéo với hướng dẫn cấp thuốc. Xác minh bệnh nhân và hướng dẫn cấp thuốc trước khi quản lý cấp thuốc. Ngăn ngừa định lượng cấp thuốc không chính xác và lỗi quản lý thuốc.

Quản lý thuốc - Kiểu Hỗ trợ

Kiểm tra sức khỏe

Bằng cách nhập dữ liệu cho mỗi mục kiểm tra sức khỏe, xử lý dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác cho nhiều cuộc kiểm tra sức khỏe và quản lý dữ liệu hiệu quả. Giảm lỗi do con người và tiến hành kiểm tra sức khỏe nhóm hiệu quả bằng cách quản lý thông tin bệnh nhân và mẫu bệnh phẩm bằng dữ liệu được gắn mã vạch.

Kiểm tra sức khỏe - Kiểu Hỗ trợ

Hỗ trợ chăm sóc lão khoa

Nhập thông tin chăm sóc, thông tin quan trọng, chi tiết hội chẩn và thông tin khác vào các thiết bị đầu cuối cầm tay. Cung cấp sự chăm sóc thích hợp trong khi xem thông tin của ngày hôm trước. Giảm đáng kể công việc cần cho giao tiếp bằng cách tự động chuẩn bị báo cáo hàng ngày và thông báo của điều dưỡng viên.

Hỗ trợ chăm sóc lão khoa - Kiểu Hỗ trợ