Chọn theo ứng dụng

Giao tiếp

Giao tiếp tại chỗ

Sử dụng các thiết bị đầu cuối cầm tay để giao tiếp qua e-mail, báo cáo công việc, bảng tin và giao tiếp thoại.
Đảm bảo phân phối thông tin hiệu quả và đáng tin cậy bằng các hướng dẫn và giao tiếp công việc thời gian thực.

Giao tiếp tại chỗ - Kiểu Hỗ trợ

Giao tiếp trong cửa hàng

Đẩy mạnh giao tiếp giữa trụ sở chính và cửa hàng, giữa quản lý cửa hàng và nhân viên bằng e-mail, bảng tin và các dịch vụ mạng xã hội. Thông báo đáng tin cậy cho tất cả nhân viên cửa hàng về hướng dẫn của trụ sở chính, nhận xét của giám đốc và giao tiếp của người quản lý cửa hàng. Tăng doanh số bằng cách tăng cường chia sẻ kinh nghiệm thành công giữa các nhân viên cửa hàng.

Giao tiếp trong cửa hàng - Kiểu Hỗ trợ

Đào tạo nhân viên bán hàng

Sử dụng hiệu quả thời gian rảnh rỗi của nhân viên cửa hàng bằng cách truyền đạt kiến thức về sản phẩm cho nhân viên và kiểm tra mức độ hiểu biết của họ. Chấp nhận và xuất chính xác cũng như truy cập thông tin hàng trong kho trong thời gian thực.

Đào tạo nhân viên bán hàng - Kiểu Hỗ trợ