Nhạc cụ điện tử

Synthesizer

Dòng sản phẩm

  • 61 phím
  • Phản hồi chạm: 2 mức nhạy
  • Phức điệu tối đa 64
  • 420 âm cài sẵn
  • 61 phím
  • Phản hồi chạm: 2 mức nhạy
  • Phức điệu tối đa 64
  • 620 âm cài sẵn

Liên kết có Liên quan