Các phụ kiện và thiết bị tùy chọn

Phụ kiện chuẩn (đi kèm với sản phẩm)
Phụ kiện chuẩn
(đi kèm với sản phẩm)
Sẵn có tùy chọn
Sẵn có tùy chọn
Có bán trên thị trường (không có nhãn hiệu CASIO)
Có bán trên thị trường
(không có nhãn hiệu CASIO)

Mẫu máy hiện tại

Mặt hàng Mẫu máy Kiểu máy có thể áp dụng

GIẤY

58PAPER

DR-120R, DR-140R, DR-210R, DR-240R, DR-270R
FR-2650RC
HR-8RC, HR-100RC, HR-150RC

CON LĂN MỰC

IR-40(Đen)

HR-8RC

IR-40T
(Đen/Đỏ)

FR-2650RC
HR-100RC, HR-150RC

RUY BĂNG MỰC

RB-02 (Đen/Đỏ)

DR-120R, DR-140R, DR-210R, DR-240R, DR-270R

PIN

Ô-XÍT BẠC

LR-44/G-13

AX-12B, AX-120B, AX-120ST
D-120F
DF-120FM
DH-12, DH-14, DH-16, DH-20
DJ-120D Plus, DJ-220D Plus, DJ-240D Plus
DM-1200FM, DM-1400F, DM-1600F
DS-1B, DS-1JT, DS-2B, DS-2JT, DS-3B
DW-120MS
DX-12B, DX-120B, DX-120ST
FC-200V
fx-85ES PLUS, fx-85ES PLUS-2, fx-85MS, fx-85MS-2, fx-350ES PLUS-2, fx-350LA PLUS, fx-350MS, fx-350MS-2, fx-3650PII, fx-50FHII, fx-50FII, fx-570MS, fx-570MS-2, fx-991ARX, fx-991ES PLUS, fx-991ES PLUS-2, fx-991EX, fx-991ID PLUS-2, fx-991LA X, fx-991LAPLUS, fx-991LAPLUS-2, fx-991MS, fx-991MS-2, fx-991ZA PLUS, fx-991ZA PLUS-2
GX-12B, GX-14B, GX-16B, GX-120B
J-120F
JF-120FM
JJ-120D Plus
JS-10B, JS-20B, JS-40B
JW-120MS
MH-12, MH-14, MH-16
MJ-100D Plus, MJ-120D, MJ-120D Plus, MJ-12Da
MS-20UC

LR-54/LR1130/G-10

HL-4A, HL-820LV, HL-820VA
JW-200SC
LC-1000TV, LC-160LV, LC-401LV, LC-403TV
MJ-12VCb
MS-7UC, MS-8F, MS-10F, MS-20F, MS-20VC, MS-80F, MS-100FM, MS-120FM
MX-8B, MX-12B, MX-120B
SL-100L, SL-220TE, SL-240LB, SL-300LV, SL-300TV, SL-310UC, SL-320TV, SL-340VA, SL-787TV, SL-797TV, SL-1000SC
SX-100, SX-220, SX-300, SX-300P, SX-320P

LITHIUM

CR2032

DR-210R, DR-240R, DR-270R
DS-120TV
FR-2650RC
HR-100RC, HR-150RC
WD-220MS, WD-320MT
WM-220MS, WM-320MT

CR2025

S100, S200

CR2016

JS-120TVS, JS-140TVS

PIN KHÔ

AA

DC-12M
fx-82MS, fx-95MS, fx-100MS
HL-100LB, HL-122TV, HL-815L
HR-8RC, HR-100RC, HR-150RC
MC-12M
MW-5V, MW-8V

AAA

FC-100V
fx-CG20, fx-CG50, fx-CP400, fx-82AR X, fx-82AU PLUS II, fx-82AU PLUS II-2, fx-82ES PLUS, fx-82ESPLUS-2, fx-82EX, fx-82LA PLUS, fx-82LA PLUS-2, fx-82LA X, fx-82MS-2, fx-82ZA PLUS, fx-82ZA PLUS-2, fx-95AR X, fx-95ES PLUS, fx-95ESPLUS-2, fx-95MS-2, fx-96SG PLUS, fx-100AU PLUS, fx-100AU PLUS-2, fx-100MS-2, fx-350ES PLUS, fx-350EX, fx-350LA PLUS, fx-350LA X, fx-570AR X, fx-570ES PLUS, fx-570ESPLUS-2, fx-570EX, fx-570LA PLUS, fx-570LA PLUS-2, fx-570LA X, fx-570MS-2, fx-570VN PLUS, fx-570VN PLUS-2, fx-570VN X, fx-5800P, fx-7400GII, fx-9750GII, fx-97SG X, fx-9860GII, fx-9860GII SD

BỘ CHỈNH LƯU AC

AD-A60024

HR-8RC, HR-100RC, HR-150RC

THIẾT BỊ GIAO DIỆN

Cáp USB

fx-CG20, fx-CG50, fx-9860GII, fx-9860GII SD

Cáp USB

fx-9750GII

CÁP TRUYỀN DỮ LIỆU

SB-62

fx-CG20, fx-CG50, fx-5800P, fx-9750GII, fx-9860GII, fx-9860GII SD

Mẫu cũ

Mặt hàng Mẫu máy Kiểu máy có thể áp dụng

GIẤY

58PAPER

DR-120TM, DR-140TM, DR-210TM, DR-240TM, DR-270TM
FR-2650T
HR-8TM, HR-100TM, HR-150TM

CON LĂN MỰC

IR-40(Đen)

HR-8TM

IR-40T
(Đen/Đỏ)

FR-2650T
HR-100TM, HR-150TM

RUY BĂNG MỰC

RB-02 (Đen/Đỏ)

DR-120TM, DR-140TM, DR-210TM, DR-240TM, DR-270TM, DR-T120, DR-T140, DR-T220

PIN

Ô-XÍT BẠC

LR-44/G-13

AX-12S, AX-12V, AX-120S, AX-120TV, AX-120V
D-20L, D-40L, D-60L, D-120B, D-120S
DF-120BM, DF-120MS, DF-120TM, DF-320TM
DH-120, DH-140, DH-160
DJ-120D, DJ-120T, DJ-120TG
DM-1200BM, DM-1200MS, DM-1200S, DM-1200T, DM-1200TM, DM-1400B, DM-1400S, DM-1400TV, DM-1600B, DM-1600S, DM-1600TV
DS-1TS, DS-1TV, DS-2TS, DS-2TV, DS-3TS, DS-3V, DS-10TV, DS-20TV
DV-220
DW-200TW
DX-12S, DX-12V, DX-120S, DX-120TV, DX-120V
DZ-12S
fx-50F, fx-50FH, fx-65, fx-85ES, fx-115MS, fx-820MS, fx-901, fx-991ES, fx-992s, fx-3650P, fx-3950P
GX-12S, GX-12V, GX-14S, GX-14V, GX-16S, GX-16V, GX-120S, GX-120V
GZ-12S
J-120B, J-120S, J-120TV
JF-120BM, JF-120MS, JF-120TM, JF-200TV
JJ-120D, JJ-120TG
JS-10TS, JS-10TV, JS-20TS, JS-20TV, JS-40TS, JS-40V, JS-110TV, JS-120TV, JS-140V
JV-220
JW-200TV, JW-200TW, JW-210TV
MJ-12D, MJ-100D, MJ-100T, MJ-100TG, MJ-120D, MJ-120T, MJ-120TG
MS-7TV, MS-20NC, MS-170TV, MS-270TV, MS-310TM, MS-470V
MV-210
NS-10T, NS-20T
WJ-120D Plus

LR-54/LR1130/G-10

DW-120TV
HS-8LV, HS-8VA
JW-120TV
MC-100
MJ-12VC
MS-6NC, MS-6VC, MS-8B, MS-8S, MS-8TV, MS-10B, MS-10S, MS-10TV, MS-10VC, MS-20B, MS-20S, MS-20TV, MS-80B, MS-80S, MS-80TV, MS-100BM, MS-100TM, MS-120BM, MS-120MS, MS-120TM
MX-8S, MX-8V, MX-12S, MX-12V, MX-120S, MX-120V
MZ-12S
NJ-120D
SL-100NC, SL-100VC, SL-200TE, SL-210TE, SL-300NC, SL-300VC, SL-315TV, SL-1000TV, SL-1000TW, SL-1100TV, SL-1110TV

LITHIUM

CR2032

ALGEBRA FX2.0 PLUS
CFX-9850GC PLUS
DJ-120, DJ-220, DJ-220D, DJ-240, DJ-240D
DR-270TM, DR-T120, DR-T140, DR-T220
fx-4500PA, fx-9750G PLUS, fx-9750GA PLUS, fx-9860G, fx-9860G SD
MJ-100, MJ-120
WD-220T
WM-200T, WM-220T

CR2016

RT-7000

SR-927

FX-50F

PIN KHÔ

AA

HR-8TM, HR-100TM, HR-150TM

AAA

ALGEBRA FX2.0 PLUS
CFX-9850GC PLUS
ClassPad 330, ClassPad 330 PLUS
fx-FD10PRO, fx-82ARX, fx-82ES, fx-350ES, fx-500ES, fx-570ES, fx-7400G PLUS, fx-9750G PLUS, fx-9750GA PLUS, fx-9860G, fx-9860G SD, fx-9860G Slim
JZ-12W

CÁP

SB-87

ALGEBRA FX2.0 PLUS
CFX-9850GC PLUS
fx-7400G PLUS, fx-9750G PLUS, fx-9750GA PLUS

BỘ CHỈNH LƯU AC

AD-A60024

HR-8TM, HR-100TM, HR-150TM

THIẾT BỊ GIAO DIỆN

Cáp USB

ClassPad 330 PLUS
fx-9860G, fx-9860G SD, fx-9860G Slim

Cáp USB

ALGEBRA FX2.0 PLUS
CFX-9850GC PLUS
fx-7400G PLUS, fx-9750G PLUS, fx-9750GA PLUS

CÁP TRUYỀN DỮ LIỆU

SB-62

ALGEBRA FX2.0 PLUS
ClassPad 330, ClassPad 330 PLUS
fx-9860G, fx-9860G SD, fx-9860G Slim

SB-62

CFX-9850GC PLUS
fx-7400G PLUS, fx-9750G PLUS, fx-9750GA PLUS