Các phụ kiện và thiết bị tùy chọn

Phụ kiện chuẩn (đi kèm với sản phẩm)
Phụ kiện chuẩn
(đi kèm với sản phẩm)
Sẵn có tùy chọn
Sẵn có tùy chọn
Có bán trên thị trường (không có nhãn hiệu CASIO)
Có bán trên thị trường
(không có nhãn hiệu CASIO)

Mẫu máy hiện tại

Mặt hàng
Mẫu máy
Kiểu máy có thể áp dụng
GIẤY
58PAPER
DR-120TM, DR-140TM, DR-210TM, DR-240TM, DR-270TM
FR-2650RC, FR-2650T
HR-8RC, HR-100RC, HR-150RC, HR-8TM, HR-100TM, HR-150TM
CON LĂN MỰC
IR-40
HR-8RC, HR-8TM
IR-40T
FR-2650RC, FR-2650T
HR-100RC, HR-150RC, HR-100TM, HR-150TM
RUY BĂNG MỰC
RB-02 (Đen/Đỏ)
DR-120TM, DR-140TM, DR-210TM, DR-240TM, DR-270TM
PIN
Ô-XÍT BẠC
LR-44/G-13
AX-12B, AX-120B, AX-120ST
D-120B
DF-120BM
DH-12, DH-14, DH-16, DH-120, DH-140, DH-160
DJ-120D Plus, DJ-220D Plus, DJ-240D Plus
DM-1200BM, DM-1400B, DM-1600B
DS-1B, DS-2B, DS-3B
DW-120MS
DX-12B, DX-120B, DX-120ST
FC-200V
fx-50FII, fx-50FHII, fx-85ES PLUS, fx-85MS, fx-350MS, fx-570MS, fx-991ARX, fx-991ES PLUS, fx-991EX, fx-991MS, fx-3650PII,
GX-12B, GX-14B, GX-16B, GX-120B
J-120B
JF-120BM
JJ-120D Plus
JS-10B, JS-20B, JS-40B
JW-120MS, JW-200TW
MH-12, MH-14, MH-16
MJ-12Da, MJ-100D Plus, MJ-120D Plus
MS-20NC
WJ-120D Plus
LR-54/LR1130/G-10
HL-4A, HL-820LV, HL-820VA
HS-8LV, HS-8VA
LC-160LV, LC-401LV, LC-403TV, LC-1000TV
MJ-12VCb
MS-6NC, MS-8B, MS-10B, MS-20B, MS-80B, MS-100BM, MS-120BM
MX-8B, MX-12B, MX-120B
NJ-120D
SL-100L, SL-100NC, SL-200TE, SL-210TE, SL-220TE, SL-240LB, SL-300LV, SL-300NC, SL-300TV, SL-315TV, SL-320TV SL-340VA, SL-787TV, SL-797TV, SL-1000TW
SX-100, SX-220, SX-300, SX-300P, SX-320P
LITHIUM
CR2032
DR-270TM
DS-120TV
fx-4500PA
WD-220MS, WD-320MT
WM-220MS, WM-320MT
CR2025
S100, S200
CR2016
JS-120TVS, JS-140TVS
PIN KHÔ
AA
DC-12M
fx-82MS, fx-95MS, fx-100MS
HL-100LB, HL-122TV, HL-815L
HR-8RC, HR-100RC, HR-150RC
HR-8TM, HR-100TM, HR-150TM
MC-12M
MW-5V, MW-8V
AAA
FC-100V
fx-CG20, fx-CG50, fx-CP400, fx-82ARX, fx-82EX, fx-82ES PLUS, fx-95AR X, fx-95ES PLUS, fx-350ES PLUS, fx-350EX, fx-570AR X, fx-570ES PLUS, fx-570EX, fx-5800P, fx-7400GII, fx-9750GII, fx-9860GII, fx-9860GII SD
BỘ CHỈNH LƯU AC
AD-A60024
HR-8RC, HR-100RC, HR-150RC,HR-8TM, HR-100TM, HR-150TM
THIẾT BỊ GIAO DIỆN
Cáp USB
fx-CG20, fx-CG50, fx-9860GII, fx-9860GII SD
Cáp USB
fx-9750GII
CÁP TRUYỀN DỮ LIỆU
SB-62
fx-CG20, fx-CG50, fx-5800P, fx-9750GII, fx-9860GII, fx-9860GII SD

Mẫu cũ

Mặt hàng
Mẫu máy
Kiểu máy có thể áp dụng
RUY BĂNG MỰC
RB-02 (Đen/Đỏ)
DR-T120, DR-T140, DR-T220
PIN
Ô-XÍT BẠC
LR-44/G-13
AX-12S, AX-12V, AX-120S, AX-120TV, AX-120V
D-20L, D-40L, D-60L, D-120S
DF-120MS, DF-120TM, DF-320TM
DJ-120T, DJ-120TG, DJ-120D
DM-1200MS, DM-1200S, DM-1200T, DM-1200TM, DM-1400S, DM-1400TV, DM-1600S, DM-1600TV
DS-1TV, DS-2TV, DS-3V, DS-1TS, DS-2TS, DS-3TS, DS-10TV, DS-20TV
DV-220
DW-200TW
DX-12S, DX-12V, DX-120S, DX-120TV, DX-120V
DZ-12S
fx-50F, fx-50FH, fx-65, fx-85ES, fx-115MS, fx-820MS, fx-901, fx-991ES, fx-992s, fx-3650P, fx-3950P
GX-12S, GX-12V, GX-14S, GX-14V, GX-16S, GX-16V, GX-120S, GX-120V,
GZ-12S
J-120S, J-120TV
JF-120MS, JF-120TM, JF-200TV
JJ-120TG, JJ-120D
JS-10TV, JS-20TV, JS-40V, JS-10TS, JS-20TS, JS-40TS, JS-110TV, JS-120TV, JS-140V
JV-220
JW-200TV, JW-210TV
MJ-12D, MJ-100T, MJ-100TG, MJ-100D, MJ-120T, MJ-120TG, MJ-120D
MS-7TV, MS-170TV, MS-270TV, MS-310TM, MS-470V
MV-210
NS-10T, NS-20T
LR-54/LR1130/G-10
DW-120TV
JW-120TV
MC-100
MJ-12VC
MS-6VC, MS-8S, MS-8TV, MS-10S, MS-10TV, MS-10VC, MS-20S, MS-20TV, MS-80S, MS-80TV, MS-100TM, MS-120MS, MS-120TM
MX-8S, MX-8V, MX-12S, MX-12V, MX-120S,MX-120V
MZ-12S
SL-100VC, SL-300VC, SL-1000TV , SL-1100TV, SL-1110TV
LITHIUM
CR2032
ALGEBRA FX2.0 PLUS
CFX-9850GC PLUS
DJ-120, DJ-220, DJ-220D, DJ-240, DJ-240D
DR-T120, DR-T140, DR-T220
fx-9750G PLUS, fx-9750GA PLUS, fx-9860G, fx-9860G SD
MJ-100, MJ-120
WD-220T
WM-200T, WM-220T
CR2016 RT-7000
SR-927
FX-50F
PIN KHÔ
AAA
ALGEBRA FX2.0 PLUS
CFX-9850GC PLUS
ClassPad 330, ClassPad 330 PLUS
fx-FD10PRO, fx-82ES, fx-350ES, fx-500ES, fx-570ES, fx-7400G PLUS, fx-9750GA PLUS, fx-9750G PLUS, fx-9860G, fx-9860G SD, fx-9860G Slim
JZ-12W
CÁP
SB-87
ALGEBRA FX2.0 PLUS
CFX-9850GC PLUS
fx-7400G PLUS, fx-9750G PLUS, fx-9750GA PLUS
THIẾT BỊ GIAO DIỆN
Cáp USB
ClassPad 330 PLUS
fx-9860G, fx-9860G SD, fx-9860G Slim
Cáp USB
ALGEBRA FX2.0 PLUS
CFX-9850GC PLUS
fx-7400G PLUS, fx-9750G PLUS, fx-9750GA PLUS
CÁP TRUYỀN DỮ LIỆU
SB-62
ALGEBRA FX2.0 PLUS
ClassPad 330, ClassPad 330 PLUS
fx-9860G, fx-9860G SD, fx-9860G Slim
SB-62
CFX-9850GC PLUS
fx-7400G PLUS, fx-9750G PLUS, fx-9750GA PLUS