แผนที่บอกตำแหน่ง

ANSI lumens
รุ่น WXGA Real
รุ่น XGA Real
4000 ANSI lumens
 

รุ่น Pro

XJ-H1750

XJ-H1700

3500 ANSI lumens

รุ่น Advanced

XJ-F210WN

XJ-F100W

รุ่น Core

XJ-V110W

รุ่นระยะฉายภาพสั้นเป็นพิเศษ

XJ-UT351W

XJ-UT351WN

 
3300 ANSI lumens
 

รุ่น Advanced

XJ-F20XN

XJ-F10X

รุ่น Core

XJ-V10X

3100 ANSI lumens

รุ่นระยะฉายภาพสั้นเป็นพิเศษ

XJ-UT311WN

 
3000 ANSI lumens

รุ่น Advanced

XJ-F200WN

รุ่น Core

XJ-V100W

รุ่น Green Slim

รุ่น Core

2700 ANSI lumens
 

รุ่น Core

2500 ANSI lumens

รุ่น Green Slim

รุ่น Green Slim