ตารางอ้างอิงฉบับย่อสำหรับเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์

การใช้งาน

    ClassWiz Series ES PLUS Series MS Series
การใช้งาน

เมนูไอคอน
การแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง

3 ดาว


การแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง

2 ดาว


การแสดงผล 2 บรรทัด

1 ดาว

ตัวอย่างการแสดงผล เมนู
เมนูไอคอน
เมนูไอคอน
การแสดงผล 2 บรรทัด
เศษส่วน
การแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง
การแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง
สถิติ
การแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง
การแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง
ClassWiz Series ES PLUS Series MS Series
การใช้งาน

เมนูไอคอน
การแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง

3 ดาว

 
การแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง

2 ดาว

 
การแสดงผล 2 บรรทัด

1 ดาว

ตัวอย่างการแสดงผล
เมนู
เมนูไอคอน
การแสดงผล 2 บรรทัด
เศษส่วน
เมนูไอคอน
การแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง
การแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง
สถิติ
การแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง
การแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง

ระดับการศึกษา

  โรงเรียน
รุ่น มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
fx-991EX
fx-350EX    
fx-991ES PLUS
fx-85ES PLUS    
fx-350ES PLUS    
fx-991MS
fx-350MS