fx-991ES PLUS

fx-991ES PLUS

ปิด

 • สีอาจแตกต่างจากของจริงเล็กน้อย

fx-991ES PLUS

จำนวนฟังก์ชัน: 417
จำนวนฟังก์ชัน: 417
Natural textbook display
การแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง
แสดงนิพจน์เหมือนกับที่ปรากฏในตำรา
พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เมื่อมีแสงเพียงพอ ใช้พลังงานแบตเตอรี่เมื่อแสงไม่เพียงพอ

คุณสมบัติ

ฟังก์ชันใหม่

 • แก้สมการ
 • การสุ่มจำนวนเต็ม

ฟังก์ชันมาตรฐาน

 • การคำนวณเศษส่วน
 • การจัดหมู่และการจัดลำดับ
 • สถิติ (โปรแกรมดาต้า List-based STAT, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, การวิเคราะห์การถดถอย)
 • 9 ตัวแปร
 • ฟังก์ชันตาราง
 • มาพร้อมกับตัวเครื่องแบบสไลด์

ฟังก์ชัน fx-82ES PLUS/85ES PLUS/350ES PLUS นอกเหนือจาก:

 • การคำนวณสมการ
 • อินทิเกรชัน/การคำนวณดิฟเฟอเรนเชียล
 • การคำนวณเมตริกซ์
 • การคำนวณเวกเตอร์
 • การคำนวณจำนวนเชิงซ้อน
 • ฟังก์ชัน CALC
 • ฟังก์ชัน SOLVE
 • การคำนวณเลขฐาน-n

อินทิเกรชัน

อินทิเกรชัน

การคำนวณจำนวนเชิงซ้อน

การคำนวณจำนวนเชิงซ้อน

ดิฟเฟอเรนเชียล

ดิฟเฟอเรนเชียล

เวกเตอร์

เวกเตอร์

การดำเนินการเมตริกซ์

การดำเนินการเมตริกซ์

ข้อมูลจำเพาะ

 • ตั้งโปรแกรมไม่ได้

 • จำนวนฟังก์ชัน: 417
  จำนวนฟังก์ชัน: 417

 • Natural textbook display
  การแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง แสดงนิพจน์เหมือนกับที่ปรากฏในตำรา

 • DIGIT
  10 + 2 หลัก การแสดงค่าแมนทิสสา 10 หลัก + เอ็กซ์โปเนนต์ 2 หลัก

 • Dot matrix display
  การแสดงผลแบบจุดโดยการต่อแบบเมตริกซ์ หน้าจอความละเอียดสูงแสดงกราฟที่สวยงามทุกครั้ง

 • Multi-replay
  การเรียกคืนจำนวนมาก เรียกคืนสูตรที่คำนวณไปก่อนหน้านี้ได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดายสำหรับการแก้ไขและคำนวณใหม่

 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เมื่อมีแสงเพียงพอ ใช้พลังงานแบตเตอรี่เมื่อแสงไม่เพียงพอ

 • Plastic keys
  ปุ่มพลาสติก ได้รับการดีไซน์และกำหนดโครงสร้างสำหรับการทำงานที่ง่ายดาย

 • เมตริกซ์

 • การสร้างตาราง คุณสามารถสร้างตารางตัวเลขจากสมการโดยการป้อนสมการฟังชัน นอกจากนี้ กราฟยังสามารถแสดงฟังก์ชันการทำกราฟได้

 • การหาอนุพันธ์

 • Metric conversion function
  ฟังก์ชันการแปลงค่าเมตริก การแปลงค่าระหว่างหน่วยเมตริกกับหน่วยวัดอื่นๆ

 • ฟังก์ชันคณิตศาสตร์พื้นฐาน ตรีโกณมิติ, เอ็กซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม และอื่นๆ

 • แบบไม่วาดกราฟ

 • List based STAT-data editor
  ฟังก์ชันแก้ไขข้อมูล STAT ในรูปแบบรายการ การดูและแก้ไขข้อมูลที่ป้อนในรูปแบบรายการ การแสดงกลุ่มข้อมูล (x-data, y-data, ความถี่) และข้อมูลแวดล้อม

 • สมการ

 • การคำนวณเลขฐาน-n เลขฐานสอง/เลขฐานแปด/เลขฐานสิบหก

 • ค่าคงที่ทางวิทยาศาสตร์ คุณสามารถใช้ค่าคงที่ที่ใช้ในคาบเรียนฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ได้

 • การคำนวณตัวเลขที่ซับซ้อน

 • อินทิเกรชัน

 • เวคเตอร์

 • สถิติพื้นฐาน ฟังก์ชันสถิติพื้นฐาน เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอย

แนะนำ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง