อุปกรณ์เสริมและอ็อพชัน

อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน (มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์)
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน
(มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์)
มีจำหน่ายให้เลือก
มีจำหน่ายให้เลือก
สามารถหาซื้อได้ทั่วไป (ไม่มียี่ห้อ CASIO)
สามารถหาซื้อได้ทั่วไป
(ไม่มียี่ห้อ CASIO)

รุ่นปัจจุบัน

รายการ
รุ่น
รุ่นที่ใช้ได้
กระดาษ
58 แผ่น
DR-120TM, DR-140TM, DR-210TM, DR-240TM, DR-270TM
FR-2650RC, FR-2650T
HR-8RC, HR-100RC, HR-150RC, HR-8TM, HR-100TM, HR-150TM
ลูกหมึก
IR-40
HR-8RC, HR-8TM
IR-40T
FR-2650RC, FR-2650T
HR-100RC, HR-150RC, HR-100TM, HR-150TM
แถบหมึก
RB-02 (ดำ/แดง)
DR-120TM, DR-140TM, DR-210TM, DR-240TM, DR-270TM
แบตเตอรี่
ซิลเวอร์ออกไซด์
LR-44/G-13
AX-12B, AX-120B, AX-120ST
D-120B
DF-120BM
DH-12, DH-14, DH-16, DH-120, DH-140, DH-160
DJ-120D Plus, DJ-220D Plus, DJ-240D Plus
DM-1200BM, DM-1400B, DM-1600B
DS-1B, DS-2B, DS-3B
DW-120MS
DX-12B, DX-120B, DX-120ST
FC-200V
fx-50FII, fx-50FHII, fx-85ES PLUS, fx-85MS, fx-350MS, fx-570MS, fx-991ARX, fx-991ES PLUS, fx-991EX, fx-991MS, fx-3650PII,
GX-12B, GX-14B, GX-16B, GX-120B
J-120B
JF-120BM
JJ-120D Plus
JS-10B, JS-20B, JS-40B
JW-120MS, JW-200TW
MH-12, MH-14, MH-16
MJ-12Da, MJ-100D Plus, MJ-120D Plus
MS-20NC
WJ-120D Plus
LR-54/LR1130/G-10
HL-4A, HL-820LV, HL-820VA
HS-8LV, HS-8VA
LC-160LV, LC-401LV, LC-403TV, LC-1000TV
MJ-12VCb
MS-6NC, MS-8B, MS-10B, MS-20B, MS-80B, MS-100BM, MS-120BM
MX-8B, MX-12B, MX-120B
NJ-120D
SL-100L, SL-100NC, SL-200TE, SL-210TE, SL-220TE, SL-240LB, SL-300LV, SL-300NC, SL-300TV, SL-315TV, SL-320TV SL-340VA, SL-787TV, SL-797TV, SL-1000TW
SX-100, SX-220, SX-300, SX-300P, SX-320P
ลิเธียม
CR2032
DR-270TM
DS-120TV
fx-4500PA
WD-220MS, WD-320MT
WM-220MS, WM-320MT
CR2025
S100, S200
CR2016
JS-120TVS, JS-140TVS
แบตเตอรี่แห้ง
AA
DC-12M
fx-82MS, fx-95MS, fx-100MS
HL-100LB, HL-122TV, HL-815L
HR-8RC, HR-100RC, HR-150RC
HR-8TM, HR-100TM, HR-150TM
MC-12M
MW-5V, MW-8V
AAA
FC-100V
fx-CG20, fx-CG50, fx-CP400, fx-82ARX, fx-82EX, fx-82ES PLUS, fx-95AR X, fx-95ES PLUS, fx-350ES PLUS, fx-350EX, fx-570AR X, fx-570ES PLUS, fx-570EX, fx-5800P, fx-7400GII, fx-9750GII, fx-9860GII, fx-9860GII SD
อะแดปเตอร์ AC
AD-A60024
HR-8RC, HR-100RC, HR-150RC,HR-8TM, HR-100TM, HR-150TM
ชุดอินเตอร์เฟซ
สาย USB
fx-CG20, fx-CG50, fx-9860GII, fx-9860GII SD
สาย USB
fx-9750GII
สายถ่ายโอนข้อมูล
SB-62
fx-CG20, fx-CG50, fx-5800P, fx-9750GII, fx-9860GII, fx-9860GII SD

รุ่นก่อนหน้า

รายการ
รุ่น
รุ่นที่ใช้ได้
แถบหมึก
RB-02 (ดำ/แดง)
DR-T120, DR-T140, DR-T220
แบตเตอรี่
ซิลเวอร์ออกไซด์
LR-44/G-13
AX-12S, AX-12V, AX-120S, AX-120TV, AX-120V
D-20L, D-40L, D-60L, D-120S
DF-120MS, DF-120TM, DF-320TM
DJ-120T, DJ-120TG, DJ-120D
DM-1200MS, DM-1200S, DM-1200T, DM-1200TM, DM-1400S, DM-1400TV, DM-1600S, DM-1600TV
DS-1TV, DS-2TV, DS-3V, DS-1TS, DS-2TS, DS-3TS, DS-10TV, DS-20TV
DV-220
DW-200TW
DX-12S, DX-12V, DX-120S, DX-120TV, DX-120V
DZ-12S
fx-50F, fx-50FH, fx-65, fx-85ES, fx-115MS, fx-820MS, fx-901, fx-991ES, fx-992s, fx-3650P, fx-3950P
GX-12S, GX-12V, GX-14S, GX-14V, GX-16S, GX-16V, GX-120S, GX-120V,
GZ-12S
J-120S, J-120TV
JF-120MS, JF-120TM, JF-200TV
JJ-120TG, JJ-120D
JS-10TV, JS-20TV, JS-40V, JS-10TS, JS-20TS, JS-40TS, JS-110TV, JS-120TV, JS-140V
JV-220
JW-200TV, JW-210TV
MJ-12D, MJ-100T, MJ-100TG, MJ-100D, MJ-120T, MJ-120TG, MJ-120D
MS-7TV, MS-170TV, MS-270TV, MS-310TM, MS-470V
MV-210
NS-10T, NS-20T
LR-54/LR1130/G-10
DW-120TV
JW-120TV
MC-100
MJ-12VC
MS-6VC, MS-8S, MS-8TV, MS-10S, MS-10TV, MS-10VC, MS-20S, MS-20TV, MS-80S, MS-80TV, MS-100TM, MS-120MS, MS-120TM
MX-8S, MX-8V, MX-12S, MX-12V, MX-120S,MX-120V
MZ-12S
SL-100VC, SL-300VC, SL-1000TV, SL-1100TV, SL-1110TV
ลิเธียม
CR2032
ALGEBRA FX2.0 PLUS
CFX-9850GC PLUS
DJ-120, DJ-220, DJ-220D, DJ-240, DJ-240D
DR-T120, DR-T140, DR-T220
fx-9750G PLUS, fx-9750GA PLUS, fx-9860G, fx-9860G SD
MJ-100, MJ-120
WD-220T
WM-200T, WM-220T
CR2016 RT-7000
SR-927
FX-50F
แบตเตอรี่แห้ง
AAA
ALGEBRA FX2.0 PLUS
CFX-9850GC PLUS
ClassPad 330, ClassPad 330 PLUS
fx-FD10PRO, fx-82ES, fx-350ES, fx-500ES, fx-570ES, fx-7400G PLUS, fx-9750GA PLUS, fx-9750G PLUS, fx-9860G, fx-9860G SD, fx-9860G Slim
JZ-12W
สายเคเบิล
SB-87
ALGEBRA FX2.0 PLUS
CFX-9850GC PLUS
fx-7400G PLUS, fx-9750G PLUS, fx-9750GA PLUS
ชุดอินเตอร์เฟซ
สาย USB
ClassPad 330 PLUS
fx-9860G, fx-9860G SD, fx-9860G Slim
สาย USB
ALGEBRA FX2.0 PLUS
CFX-9850GC PLUS
fx-7400G PLUS, fx-9750G PLUS, fx-9750GA PLUS
สายถ่ายโอนข้อมูล
SB-62
ALGEBRA FX2.0 PLUS
ClassPad 330, ClassPad 330 PLUS
fx-9860G, fx-9860G SD, fx-9860G Slim
SB-62
CFX-9850GC PLUS
fx-7400G PLUS, fx-9750G PLUS, fx-9750GA PLUS