مدل‌های پیشرفته

アドバンスドモデル

مجموعه محصولات

3500 لومن

XJ-F210WN

XJ-F210WN

WXGA واقعی 3500 لومن

 • 3500 لومن
  3500 لومن
 • مدل‌های WXGA واقعی
  مدل‌های WXGA واقعی
 • اتصال شبکه (گزینه)
XJ-F100W

XJ-F100W

WXGA واقعی 3500 لومن

 • 3500 لومن
  3500 لومن
 • مدل‌های WXGA واقعی
  مدل‌های WXGA واقعی

3300 لومن

XJ-F20XN

XJ-F20XN

XGA واقعی 3300 لومن

 • 3300 لومن
  3300 لومن
 • مدل‌های XGA واقعی
  مدل‌های XGA واقعی
 • اتصال شبکه (گزینه)
XJ-F10X

XJ-F10X

XGA واقعی 3300 لومن

 • 3300 لومن
  3300 لومن
 • مدل‌های XGA واقعی
  مدل‌های XGA واقعی

3000 لومن

XJ-F200WN

XJ-F200WN

WXGA واقعی 3000 لومن

 • 3000 لومن
  3000 لومن
 • مدل‌های WXGA واقعی
  مدل‌های WXGA واقعی
 • اتصال شبکه (گزینه)

لینک‌های مرتبط