سینتی‌سایزر

Synthesizer

مجموعه محصولات

  • 61 کلید
  • پاسخ لمسی: 2 سطح حساسیت
  • حداکثر چندآوایی 64
  • 61 کلید
  • پاسخ لمسی: 2 سطح حساسیت
  • حداکثر چندآوایی 64

لینک‌های مرتبط