کیبوردهای استاندارد

کیبوردهای استاندارد

مجموعه محصولات

CT-X800

CT-X800

با مخلوطی از آواهای باکیفیت و یک اجرای قوی جذابیت جدیدی به نواختن کیبورد بدهید

 • منبع صدای AiX
 • 61 کلید
 • پاسخ لمسی: 3 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 600 تون داخلی
CT-X700

CT-X700

همه می‌توانند به راحتی از اجرا از طریق منبع صوتی غنی و رسای AiX بهره‌مند شوند

 • منبع صدای AiX
 • 61 کلید
 • پاسخ لمسی: 3 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 600 تون داخلی
 • 61 کلید
 • پاسخ لمسی: 2 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 600 تون داخلی
 • 180 ریتم موجود در دستگاه
 • 49 کلید
 • حداکثر چندآوایی 12
 • 100 ریتم موجود در دستگاه
 • 50 نوا
  50 نوا
 • 76 کلید
 • پاسخ لمسی: 2 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 600 تون داخلی
 • 180 ریتم موجود در دستگاه
 • 61 کلید
 • پاسخ لمسی: 2 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 600 تون داخلی
 • 180 ریتم موجود در دستگاه
 • 61 کلید
 • پاسخ لمسی: 2 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 400 تون داخلی
 • 100 ریتم موجود در دستگاه
 • حالت موسیقی رقص
  حالت موسیقی رقص
 • 61 کلید
 • پاسخ لمسی: 2 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 400 تون داخلی
 • 150 ریتم موجود در دستگاه
 • 110 نوا
  110 نوا
 • 61 کلید
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 400 تون داخلی
 • 100 ریتم موجود در دستگاه
 • حالت موسیقی رقص
  حالت موسیقی رقص
 • 61 کلید
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 400 تون داخلی
 • 100 ریتم موجود در دستگاه
 • حالت موسیقی رقص
  حالت موسیقی رقص
 • 49 کلید
 • حداکثر چندآوایی 12
 • 100 ریتم موجود در دستگاه
 • 50 نوا
  50 نوا
 • 61 کلید
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 400 تون داخلی
 • 150 ریتم موجود در دستگاه
 • 110 نوا
  110 نوا
 • 61 کلید
 • حداکثر چندآوایی 32
 • 70 ریتم موجود در دستگاه
 • 100 نوا
  100 نوا
 • حالت موسیقی رقص
  حالت موسیقی رقص
 • 61 کلید
 • حداکثر چندآوایی 32
 • 70 ریتم موجود در دستگاه
 • 100 نوا
  100 نوا
 • حالت موسیقی رقص
  حالت موسیقی رقص
 • 61 کلید
 • حداکثر چندآوایی 12
 • 100 ریتم موجود در دستگاه
 • 100 نوا
  100 نوا

Casiotone

CT-S100

CT-S100

روشی ساده برای موسیقی با سبکی جدید از نواختن.

CT-S200

CT-S200

یک رنگ پاپ انتخاب کنید. از موسیقی رقص لذت ببرید.

CT-S300

CT-S300

پاسخ لمسی و پیچ تنظیم زیر و بمی صدا برای صدایی تأثیرگذار.

لینک‌های مرتبط