کیبوردهای کوچک

Mini Keyboards

مجموعه محصولات

 • 44 کلید
 • حداکثر چندآوایی 8
 • 50 ریتم موجود در دستگاه
 • 10 نوا
  10 نوا
 • 44 کلید
 • حداکثر چندآوایی 8
 • 50 ریتم موجود در دستگاه
 • 10 نوا
  10 نوا
 • 44 کلید
 • حداکثر چندآوایی 8
 • 50 ریتم موجود در دستگاه
 • 10 نوا
  10 نوا
 • حداکثر چندآوایی 8
 • 50 ریتم موجود در دستگاه
 • 10 نوا
  10 نوا
 • 32 کلید
 • حداکثر چندآوایی 8
 • 50 ریتم موجود در دستگاه
 • 10 نوا
  10 نوا

لینک‌های مرتبط