کیبوردهای دارای نور کلید

Key Lighting Keyboards

مجموعه محصولات

 • پاسخ لمسی: 2 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 600 built-in tones
 • پاسخ لمسی: 2 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 400 تون داخلی
 • 110 نوا
  110 نوا
 • پاسخ لمسی: 2 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 400 تون داخلی
 • 110 نوا
  110 نوا
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 400 تون داخلی
 • 110 نوا
  110 نوا
 • حداکثر چندآوایی 12
 • 100 نوا
  100 نوا
 • حداکثر چندآوایی 12
 • 100 نوا
  100 نوا

لینک‌های مرتبط