کیبوردهای دارای نور کلید

Key Lighting Keyboards

مجموعه محصولات

 • 61 کلید
 • پاسخ لمسی: 2 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 600 تون داخلی
 • 180 ریتم موجود در دستگاه
 • 61 کلید
 • پاسخ لمسی: 2 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 400 تون داخلی
 • 150 ریتم موجود در دستگاه
 • 110 نوا
  110 نوا
 • 61 کلید
 • پاسخ لمسی: 2 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 400 تون داخلی
 • 150 ریتم موجود در دستگاه
 • 110 نوا
  110 نوا
 • 61 کلید
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 400 تون داخلی
 • 150 ریتم موجود در دستگاه
 • 110 نوا
  110 نوا
 • 61 کلید
 • حداکثر چندآوایی 12
 • 50 ریتم موجود در دستگاه
 • 100 نوا
  100 نوا
 • 61 کلید
 • حداکثر چندآوایی 12
 • 50 ریتم موجود در دستگاه
 • 100 نوا
  100 نوا

Casiotone

CT-S100

LK-S250

با سیستم روشنایی کلید از تمرین موسیقی لذت ببرید.

لینک‌های مرتبط