کیبوردهای دارای نور کلید

Key Lighting Keyboards

مجموعه محصولات

 • حداکثر چندآوایی 48
 • 600 built-in tones
 • سیستم دارای نور کلید
  سیستم دارای نور کلید
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 110 نوا
  110 نوا
 • سیستم دارای نور کلید
  سیستم دارای نور کلید
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 110 نوا
  110 نوا
 • سیستم دارای نور کلید
  سیستم دارای نور کلید
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 110 نوا
  110 نوا
 • سیستم دارای نور کلید
  سیستم دارای نور کلید
 • حداکثر چندآوایی 12
 • 100 نوا
  100 نوا
 • سیستم دارای نور کلید
  سیستم دارای نور کلید
 • حداکثر چندآوایی 12
 • 100 نوا
  100 نوا
 • سیستم دارای نور کلید
  سیستم دارای نور کلید

لینک‌های مرتبط