CELVIANO Grand Hybrid

CELVIANO Grand Hybrid
Grand Hybrid Celviano Brand Site

‫(انگلیسی)

مجموعه محصولات

 • منبع صدای AiR Grand
 • کلیدهای چوبی
 • تعداد کلیدها 88
  تعداد کلیدها 88
 • پاسخ لمسی: 5 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 256
 • 35 تون موجود در دستگاه
 • منبع صدای AiR Grand
 • کلیدهای چوبی
 • تعداد کلیدها 88
  تعداد کلیدها 88
 • پاسخ لمسی: 5 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 256
 • 35 تون موجود در دستگاه
 • منبع صدای AiR Grand
 • کلیدهای چوبی
 • تعداد کلیدها 88
  تعداد کلیدها 88
 • پاسخ لمسی: 5 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 256
 • 26 تون موجود در دستگاه
 • منبع صدای AiR Grand
 • کلیدهای چوبی
 • تعداد کلیدها 88
  تعداد کلیدها 88
 • پاسخ لمسی: 5 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 256
 • 26 تون موجود در دستگاه

لینک‌های مرتبط