CELVIANO Grand Hybrid

CELVIANO Grand Hybrid

مجموعه محصولات

GP-510BP

GP-510BP

مدل برتر CELVIANO Grand Hybrid اجرایی ممتاز ارائه می‌دهد.

 • منبع صدای AiR Grand
 • کلیدهای چوبی
 • تعداد کلیدها 88
  تعداد کلیدها 88
 • کیبورد Natural Grand Hammer Action
 • پاسخ لمسی: 5 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 256
 • 35 تون موجود در دستگاه
GP-310

GP-310

تنوع رنگ

 • GP-310 پرداخت رنگ چوب سیاه
 • GP-310 پرداخت رنگ چوب سفید

CELVIANO Grand Hybrid با پرداخت چوب ساتنی ظریف.

 • منبع صدای AiR Grand
 • کلیدهای چوبی
 • تعداد کلیدها 88
  تعداد کلیدها 88
 • کیبورد Natural Grand Hammer Action
 • پاسخ لمسی: 5 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 256
 • 26 تون موجود در دستگاه
 • منبع صدای AiR Grand
 • کلیدهای چوبی
 • تعداد کلیدها 88
  تعداد کلیدها 88
 • کیبورد Natural Grand Hammer Action
 • پاسخ لمسی: 5 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 256
 • 35 تون موجود در دستگاه
 • منبع صدای AiR Grand
 • کلیدهای چوبی
 • تعداد کلیدها 88
  تعداد کلیدها 88
 • کیبورد Natural Grand Hammer Action
 • پاسخ لمسی: 5 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 256
 • 35 تون موجود در دستگاه
 • منبع صدای AiR Grand
 • کلیدهای چوبی
 • تعداد کلیدها 88
  تعداد کلیدها 88
 • کیبورد Natural Grand Hammer Action
 • پاسخ لمسی: 5 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 256
 • 26 تون موجود در دستگاه
 • منبع صدای AiR Grand
 • کلیدهای چوبی
 • تعداد کلیدها 88
  تعداد کلیدها 88
 • کیبورد Natural Grand Hammer Action
 • پاسخ لمسی: 5 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 256
 • 26 تون موجود در دستگاه

لینک‌های مرتبط