پیانوهای دیجیتالی CELVIANO

CELVIANO Digital Pianos

مجموعه محصولات

 • منبع صدای AiR Grand
 • تعداد کلیدها 88
  تعداد کلیدها 88
 • کیبورد دارای عملکرد چکشی
 • پاسخ لمسی: 3 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 256
 • 26 تون موجود در دستگاه
 • منبع صدای AiR
 • تعداد کلیدها 88
  تعداد کلیدها 88
 • کیبورد دارای عملکرد چکشی
 • پاسخ لمسی: 3 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 256
 • 250 تون داخلی
AP-470

AP-470

تنوع رنگ

 • AP-470 پرداخت رنگ چوب سیاه
 • AP-470 پرداخت رنگ بلوطی
 • AP-470 پرداخت رنگ چوب سفید
 • منبع صدای AiR
 • تعداد کلیدها 88
  تعداد کلیدها 88
 • کیبورد دارای عملکرد چکشی
 • پاسخ لمسی: 3 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 256
 • 22 تون موجود در دستگاه
 • اتصال به APP
  اتصال به APP
AP-460

AP-460

تنوع رنگ

 • AP-460 پرداخت رنگ چوب سیاه
 • AP-460 پرداخت رنگ بلوطی
 • AP-460 پرداخت رنگ چوب سفید
 • منبع صدای AiR
 • تعداد کلیدها 88
  تعداد کلیدها 88
 • کیبورد دارای عملکرد چکشی
 • پاسخ لمسی: 3 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 256
 • 18 تون موجود در دستگاه
AP-270

AP-270

تنوع رنگ

 • AP-270 Black wood tone finish
 • AP-270 پرداخت رنگ بلوطی
 • AP-270 پرداخت رنگ چوب سفید
 • منبع صدای AiR
 • تعداد کلیدها 88
  تعداد کلیدها 88
 • کیبورد دارای عملکرد چکشی
 • پاسخ لمسی: 3 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 192
 • 22 تون موجود در دستگاه
 • اتصال به APP
  اتصال به APP
AP-260

AP-260

تنوع رنگ

 • AP-260 پرداخت رنگ بلوطی
 • AP-260 پرداخت رنگ چوب سیاه
 • منبع صدای AiR
 • تعداد کلیدها 88
  تعداد کلیدها 88
 • کیبورد دارای عملکرد چکشی
 • پاسخ لمسی: 3 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 128
 • 18 تون موجود در دستگاه

لینک‌های مرتبط