مدل‌های قابل برنامه‌ریزی

مجموعه محصولات

 • تعداد عملکردها: 664
  تعداد عملکردها: 664
 • نمایش طبیعی کتاب درسی
  نمایش طبیعی کتاب درسی
 • AAA × 1 (LR03)
 • تعداد عملکردها: 406
  تعداد عملکردها: 406
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • با تأیید HKEAA هنگ‌کنگ
  با تأیید HKEAA هنگ‌کنگ
 • تعداد عملکردها: 406
  تعداد عملکردها: 406
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • تعداد عملکردها: 242
  تعداد عملکردها: 242
 • CR2032 × 1
 • تعداد عملکردها: 308
  تعداد عملکردها: 308
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری

لینک‌های مرتبط