مدل‌های نمایش طبیعی کتاب درسی - غیرقابل برنامه‌ریزی

مجموعه محصولات

 • تعداد عملکردها: 417
  تعداد عملکردها: 417
 • نمایش طبیعی کتاب درسی
  نمایش طبیعی کتاب درسی
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • تعداد عملکردها: 274
  تعداد عملکردها: 274
 • نمایش طبیعی کتاب درسی
  نمایش طبیعی کتاب درسی
 • AAA × 1 (R03)
 • تعداد عملکردها: 252
  تعداد عملکردها: 252
 • نمایش طبیعی کتاب درسی
  نمایش طبیعی کتاب درسی
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • تعداد عملکردها: 252
  تعداد عملکردها: 252
 • نمایش طبیعی کتاب درسی
  نمایش طبیعی کتاب درسی
 • AAA × 1 (R03)
 • تعداد عملکردها: 417
  تعداد عملکردها: 417
 • نمایش طبیعی کتاب درسی
  نمایش طبیعی کتاب درسی
 • AAA × 1 (R03)
 • تعداد عملکردها: 252
  تعداد عملکردها: 252
 • نمایش طبیعی کتاب درسی
  نمایش طبیعی کتاب درسی
 • AAA × 1 (LR03)
 
نمایش طبیعی کتاب درسی

فرمت نمایش طبیعی کتاب درسی!

مدل‌های کلاس درس، یادگیری و آموزش را آسان کرده‌اند!
معادلات و نتایج محاسبات همان طوری که در کتاب‌های درسی آمده‌اند نمایش داده می‌شوند.

NATURAL-V.P.A.M

ورود داده طبیعی

عبارت‌ها و عملیات حساب را مانند حالت نوشته شدن آن‌ها، وارد کنید.

ورود داده طبیعی

خروج داده طبیعی

نتایج محاسبات به همان صورت که نوشته می‌شوند در ماشین‌حساب ظاهر می‌گردند.

خروج داده طبیعی

نمایش تمام نقطه

معادلات و داده‌های آماری در فرمتی واضح و خوانا نمایش داده می‌شوند.

نمایش تمام نقطه

* روش ورود داده عادی نیز می‌تواند استفاده شود.

مجهز به ویژگی‌ نمایش طبیعی و با کیفیت بالای کتاب درسی و دیگر ویژگی‌های ارزشمند برای پشتیبانی از کلاس درس!

شامل فرمت نمایش طبیعی کتاب درسی برای نمایش معادلات و محاسبات در ماشین‌حساب به همان صورت که در کتاب‌های درسی نوشته می‌شوند!

مثال‌های نمایش طبیعی کتاب درسی

مثال‌های نمایش طبیعی کتاب درسی

لینک‌های مرتبط